Emigrantka – intelektualistka: przypadek Aurelii Wyleżyńskiej. Wstęp do badań1

Abstrakt:
Artykuł jest literaturoznawczą (wstępną) próbą spojrzenia na skromny dorobek powieściowy Aurelii Wyleżyńskiej, pisarki i publicystki, praktycznie nieznanej i zapomnianej, oraz jej (żeńską) perspektywę patrzenia na świat. Bohaterki powieści to kobiety silne, samodzielne, odważne, niezależne, a przy tym samotne, pragnące szczęścia, miłości, niekiedy partnera. Pozornie słabe i uległe, w rzeczywistości zaradne, postępowe, wyrastające ponad przeciętność, które nie poddają się presji otoczenia i z najtrudniejszych doświadczeń potrafią czerpać wiedzę konieczną do dalszego rozwoju, same stając się orędowniczkami zmian. Wyleżyńska była ówczesną emancypantką w najlepszym znaczeniu tego słowa, a przy tym zdołała zachować dziecięcą wrażliwość obserwacji świata.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: emancypacja, Aurelia Wyleżyńska, powieść polska, początek XX w.

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.02

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 35-46/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Beata Walęciuk-Dejneka, Uniwersytet w Siedlcach (Polska)
An Emigrant-Intellectual: The Case of Aurelia Wyleżyńska. Introduction

Abstract:
The article is a literary (preliminary) attempt to look at the modest literary output of Aurelia Wyleżyńska, a writer and publicist, practically unknown and forgotten. It is also an attempt to discuss her female perspective on the world. The heroines of Wyleżyńska’s novel are strong, independent, courageous, lonely women who want happiness, love, and sometimes a partner. Seemingly weak and submissive, in fact resourceful, progressive, rising above the average, they do not give in to the pressure of the environment and from the most difficult experiences they can draw the knowledge necessary for further development, becoming advocates of change themselves. Wyleżyńska was then an emancipator in the best sense of the word, and at the same time managed to maintain a childlike sensitivity in observing the world.

Keywords: emancipation, Aurelia Wyleżyńska, Polish novel, early 20th century

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.02

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 35-46/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Beata Walęciuk-Dejneka, University of Siedlce (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego