Konstancja Hojnacka (ok. 1880–1943). Sylwetka publicystki dwutygodnika „Moja Przyjaciółka” ze Żnina1

Abstrakt:
Redagowany przez Konstancję Hojnacką (ok. 1880–1943) w grodzie Orląt żurnal „Świat Kobiecy–Rekord” znany był w Żninie już u progu lat 30. XX w., kiedy najpoczytniejszego kobiecego tytułu prasowego międzywojnia, „Mojej Przyjaciółki” powstającej w tamtejszych Zakładach Wydawniczych Alfreda Krzyckiego, nie było jeszcze w planach. W 1939 r. do jej abonentek trafił poradnik dobrego wychowania pt. Współżycie z ludźmi, jedyna publikacja książkowa lwowskiej współpracowniczki czasopisma. Dzięki wysokiemu, porównywanemu z podręcznikami szkolnymi nakładowi znalazła się ona w wielu polskich domach. W artykule przedstawiono związki literatki, redaktorki prasowej i radiowej, ezoterystki i aktywistki społecznej z kresowej metropolii z „Moją Przyjaciółką” w jej najlepszych latach 1937–1939.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: Konstancja Hojnacka, Zakłady Wydawnicze Alfreda Krzyckiego w Żninie, „Moja Przyjaciółka”, prasa kobieca

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.03

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 47-70/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Katarzyna Wodniak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
Konstancja Hojnacka (ca. 1880–1943). Profile of the Journalist of the Biweekly Moja Przyjaciółka from Żnin

Abstract:
Edited by Konstancja Hojnacka (ca. 1880–1943) in the town of Orlęta, the journal Świat Kobiecy-Rekord was known in Żnin in the early 1930s, when the most-read female press title of the interwar period, Moja Przyjaciółka created in the local Alfred Krzycki’s Publishing House, was not yet planned. In 1939, its subscribers received a guide to good manners, entitled Cohabitation with People, the only book publication by the journal’s Lviv collaborator. Thanks to the high circulation, comparable to school textbooks, it found its way into many Polish homes. The article presents the relationship of the writer, press and radio editor, esotericist and social activist from the borderland metropolis with Moja Przyjaciółka in her best years 1937–1939.

Keywords: Konstancja Hojnacka, Alfred Krzycki’s Publishing House in Żnin, Moja Przyjaciółka, women’s press

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.03

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 47-70/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Katarzyna Wodniak, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego