Praca wychowawczo-propagandowa i kształtowanie postaw ochotniczek Pomocniczej Służby Kobiet (1940–1945)1

Abstrakt:
Pomocnicza Służba Kobiet powstała w 1941 r. po zawarciu układu Sikorski–Majski i utworzeniu PSZ w Związku Radzieckim. Pierwsze pododdziały kobiece powstały w Buzułuku, w Punkcie Zbornym PSK i były one przydzielane do tworzonych wówczas 5. i 6. Dywizji Piechoty. Pierwszy rozkaz organizacyjny został ogłoszony w styczniu 1942 r., a kolejne w czerwcu i grudniu 1942 r. oraz w lipcu 1944 r. Ochotniczki PSK pełniły tylko służbę pomocniczą, na tyłach armii – były lekarkami, pielęgniarkami, sanitariuszkami, łączniczkami, świetliczankami, a także wykonywały zadania administracyjne i gospodarcze. Duża część ochotniczek realizowała zadania wychowawczo-propagandowe, prowadząc świetlice i organizując zajęcia oświatowe dla żołnierzy PSZ. Na początku nie zawsze były możliwości i odpowiednia ilość czasu, aby realizować zadania wychowawcze wśród ochotniczek. Dopiero w styczniu 1943 r., w wyniku rozbudowy PSK powołano Referat Wychowania i Oświaty w Inspektoracie Głównym PSK, do którego zadań należało nie tylko prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej wśród żołnierzy PSZ, ale również wychowanie obywatelskie i ideowe ochotniczek PSK. Od tego momentu, w pracy oświatowo-wychowawczej PSK wyodrębniono dwa kierunki. Jeden z nich dotyczył wychowania i kształtowania postaw ochotniczek PSK, a w ramach drugiego kontynuowano działalność oświatowo-wychowawczą wśród żołnierzy.

Słowa kluczowe: służba wojskowa kobiet, praca wychowawczo-propagandowa, kształtowanie postaw, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Pomocnicza Służba Kobiet

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.04

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 71-88/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie (Polska)
Educational and Propaganda Work and Shaping of Attitudes of Female Soldiers of the Women’s Auxiliary Service (1941–1945)

Abstract:
The Women’s Auxiliary Service was established in 1941 after the conclusion of the Sikorski–Mayski agreement. The first women’s military troops were created in 1941 in the Polish Armed Forces in the Soviet Union. Women served as nurses, doctors, liaison officers and they worked in common-room and military departments. Many female soldiers organized educational activities for soldiers and participated in shaping their attitudes. At the beginning, military authorities did not conduct the propaganda work for women who were serving in the Women’s Auxiliary Service. The Welfare and Education Department in the Main Inspectorate of WAS was established in January 1943. The most important goal of this institution was to organize the propaganda work for female soldiers, who also continued to organize educational activities for soldiers.

Keywords: female soldiers, women’s military service, propaganda work, Women’s Auxiliary Service, Polish Armed Forces in the West

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.04

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 71-88/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Institute of National Remembrance in Warsaw (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego