Działalność Ligi Kobiet w latach 1945–1989. Obszary aktywności na przykładzie struktur gdańskich i łódzkich
1

Abstrakt:
Liga Kobiet była organizacją funkcjonującą w latach 1945–1989 pod nazwami: Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet, Liga Kobiet oraz Liga Kobiet Polskich. Jej liderki poprzez wytyczne dla działalności, statuty oraz programy funkcjonowania miały za zadanie wdrażać wśród Polek przekonanie o nadrzędnej roli Ligii Kobiet jako organizacji reprezentującej interesy wszystkich kobiet, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego czy społecznego. W artykule przedstawione zostały poszczególne etapy działalności organizacji oraz obszary jej aktywności, tj. działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet (m.in. poprzez organizowane szkolenia i zawodowe kursy dokształcające), wyznaczanie kierunków działalności politycznej dla kobiet, udzielanie pomocy o charakterze prawnym oraz związane z wychowaniem dzieci.

1 Opracowanie jest wynikiem projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki Opus 13, pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989), nr 2017/25/B/HS3/02015.

Słowa kluczowe: Liga Kobiet, gdańska Liga Kobiet, łódzka Liga Kobiet, działalność wśród kobiet, organizacja kobieca w PRL, system komunistyczny

Opublikowany: 25 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.05

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 89-109/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Małgorzata Dajnowicz, Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Studiów Kobiecych (Polska)
Activities of the Women’s League 1945–1989. Areas of Activity on the Example of Gdańsk and Łódź Structures

Abstract:
The Women’s League was an organisation that functioned from 1945 to 1989 under the names: Socio-Civic League of Women, League of Women and League of Polish Women. Through activity guidelines, statutes and programmes, the League’s leaders had the task of promoting among Polish women a belief in the superior role of the League of Women as an organisation representing the interests of all women, irrespective of their origin, material or social status. The article presents the various phases of the organisation’s activities and its areas of operation, including activities for the professional activation of women (e.g. through training and professional further training courses), the definition of political activities for women, the provision of legal aid and child-rearing assistance.

Keywords: The League of Women, Gdańsk branch of the League of Women, Łódź branch of the League of Women, activity among women, women’s organization in the Polish People’s Republic (PRL), communist system

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.05

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 89-109/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Małgorzata Dajnowicz, University of Bialystok / Institute of Women’s Studies (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego