Moda i praktyka. „Przyjaciółka” jako materiał do badań
1

Abstrakt:
W artykule przedstawiono sposób prezentowania zagadnienia mody przez redakcję najpopularniejszego pisma dla kobiet okresu Polski Ludowej – „Przyjaciółki”. Analizie poddano numery z lat 1957–1975. Celem badań była odpowiedź na pytania: W jakim stopniu analizowany periodyk podejmował tematykę mody? Jaki charakter przybierały treści prezentujące zagadnienie związane z modą? Czy publikowane artykuły miały realny wpływ na kształtowanie gustów, poczucie estetyki oraz potrzeby podążania za trendami modowymi przez kobiety wiejskie?

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: „Przyjaciółka”, moda, prasa dla kobiet wiejskich, moda w PRL

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.06

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 111-122/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska, Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Studiów Kobiecych (Polska)
Fashion and Practice. Przyjaciółka as Material for Research

Abstract:
The article discusses the way of presenting the issue of fashion by the editors of the most popular magazine for women of the Polish People’s Republic – Przyjaciółka. The years 1957–1975 were analyzed. The aim of the research was to answer the following questions: to what extent did the analyzed periodical take up the subject of fashion? What was the nature of the content presenting the issue related to fashion? Did the published articles have a real impact on shaping tastes, a sense of aesthetics and the need to follow fashion trends in rural women?

Keywords: fashion, press for rural women, fashion in the Polish People’s Republic

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.06

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 111-122/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska, University of Bialystok / Institute of Women’s Studies (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego