Sylwetki polityków na łamach „Zwierciadła” (1990–2019)1

Abstrakt:
„Zwierciadło” to magazyn kobiecy ukazujący się na polskim rynku prasowym nieprzerwanie od 1957 r. Jego pierwszą redaktorką naczelną była Alina Rebane. Po transformacji ustrojowej jego periodyczność uległa zmianie. Tygodnik przekształcono w miesięcznik należący do grupy luksusowych magazynów kobiecych. Celem głównym badań była próba charakterystyki sposobów prezentowania sylwetek polityków na łamach „Zwierciadła” w latach 1990‒2019. Aby zrealizować tak określony cel, przedstawiono najważniejsze fakty z historii funkcjonowania magazynu, koncentrując się na latach 1990‒2019. Posłużono się metodą analizy zawartości (ilościową, aby pokazać dominujące tendencje) oraz analizą treści (jakościową, aby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób pisano o politykach).

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: prasa kobieca, „Zwierciadło”, magazyny luksusowe, politycy

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.08

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 141-162/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
Profiles of Politicians in the Pages of Zwierciadło

Abstract:
Zwierciadło is a women’s magazine that has been publishing on the Polish press market continuously since 1957. Its first editor-in-chief was Alina Rebane. After the political transformation, its periodicity has changed. The weekly was transformed into a monthly magazine belonging to the group of luxury women’s magazines. The main goal of the research was an attempt to characterize the ways of presenting the profiles of politicians in the pages of Zwierciadło in the years 1990–2019. To achieve this goal, the most important facts from the magazine’s history were presented, focusing on the years 1990–2019. Methods of content analysis (quantitative to show dominant trends and qualitative to answer the question of how politicians were written about) were used.

Keywords: women’s press, Zwierciadło, luxury magazines, politicians

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.08

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 141-162/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Olga Dąbrowska-Cendrowska, Jan Kochanowski University of Kielce (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego