Role społeczne kobiet w przestrzeni publicznej i prywatnej w prasie typu people na przykładzie magazynu „Viva!”

Abstrakt:
Artykuł stanowi próbę określenia ról społecznych kobiet prezentowanych na łamach „Vivy!” w latach 1997–2001. Otwarcie magazynu „Viva!” w 1997 r. dało początek polskiemu segmentowi prasy typu people, która stanowi formę pośrednią dla prasy rozrywkowo-plotkarskiej oraz prasy serca. Prezentując wiadomości o osobach rozpoznawalnych za pomocą sylwetek prasowych i wywiadów, „Viva!” łączy aspekty życia publicznego i prywatnego bohaterów. Ma to odzwierciedlenie w przedstawianych przez magazyn rolach społecznych. Analizie ilościowej, poprzedzonej rozważaniami teoretycznymi, poddano 763 sylwetki kobiet na płaszczyźnie pasywnej (bohaterek przekazów). Analiza zawartości pozwoliła zidentyfikować role społeczne bohaterek przekazów. Badanie ujawniło, że kobiety prezentowane na łamach czasopisma „Viva!” aktywnie uczestniczą w przestrzeni publicznej i prywatnej, pełniąc rozmaite role, w tym zarówno klasycznie utożsamiane z obiema sferami: zawodową i rodzinną, jak i niestandardowe, powiązane ze specyfiką magazynu – role krewnych i powinowatek osób sławnych.

Słowa kluczowe: prasa kobieca, prasa typu people, „Viva!”, role społeczne, role rodzinne, role zawodowe

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.09

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 163-183/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Weronika Sałek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
Social Roles of Women in Public and Private Space in the People-Type Press on the Basis of Viva! in the Years 1997–2001

Abstract:
The article is an attempt to define the social roles of women presented in Viva! in the years 1997‒2001. The opening of the magazine Viva! in 1997 initiated the Polish people-type press segment, which is an intermediate form between the entertainment and gossip press and true story magazines. By presenting news about people recognizable through press profiles and interviews, Viva! combines aspects of public and private lives of woman characters. This is reflected in the social roles presented by the magazine. The quantitative analysis, preceded by theoretical considerations, was performed on 763 profiles of women on the passive plane (the characters of media coverages). The content analysis allowed the author to identify the social roles of women of the media coverage. The study revealed that women featured in the magazine Viva! actively participate in public and private spaces, playing a variety of roles, including those that are classically identified with both spheres: professional and family, as well as those non-standard, related to the specificity of the magazine – the roles of relatives and affinities of famous people.

Keywords: women’s magazines, people magazines, Viva!, social roles, family roles, professional roles

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.09

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 163-183/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Weronika Sałek, Jan Kochanowski University of Kielce (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego