„Amicus” – oswajanie lęku pacjenta Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach poprzez informacje. Działalność redaktorek Joanny Chądzyńskiej i Izabeli Opalińskiej1

Abstrakt:
W referacie przedstawiono bezpłatny kwartalnik „Amicus”, wydawany od 2015 r. do dziś w 3000 egzemplarzy przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, skierowany do pacjentów tej placówki. Redagowany jest przez dwie osoby: Joannę Chądzyńką i Izabelę Opalińską. Celem uruchomienia tej formy komunikacji jest zaznajomienie pacjentów z profilem jej działania, poszczególnymi oddziałami, profilaktyką badań klinicznych, diagnostyką, sposobami leczenia (chirurgia, radio- i chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia), lekarzami specjalistami, wielodyscyplinarnymi zespołami terapeutycznymi, które opracowują plany leczenia pacjentów, telepatologią ‒ czyli systemami informatycznymi w medycynie, zdrowym trybem życia i odżywiania, psychoonkologią, odbywającymi się konferencjami i sympozjami naukowymi, opieką pielęgniarską, rehabilitacją, często wystraszonych diagnozą. Prezentowane są wywiady z wyleczonymi lub będącymi w trakcie leczenia znanymi ludźmi świata kultury, nauki, w tym z lekarzami medycyny, zachęcające do badań profilaktycznych oraz do optymistycznego nastawienia do leczenia. Celem głównym jest oswojenie pacjentów z lękiem przed chorobą, który często wynika z niewiedzy. Od marca 2020 r. tematy związane z pandemią COVID-19 dotyczą profilaktyki w postaci szczepień przeciwko wirusowi oraz różnych powikłań po przebytej chorobie.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: „Amicus” 2015‒2021, kwartalnik, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Joanna Chądzyńska, Izabela Opalińska

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.11

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 205-232/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
Amicus – Taming the Fear of a Patient of the Świętokrzyskie Center of Oncology in Kielce through Information. The Activity of the Editors Joanna Chadzyńska and Izabela Opalińska

Abstract:
The paper presents the free quarterly Amicus, published from 2015 until today in 3000 copies by the Świętokrzyskie Oncology Centre in Kielce, addressed to the patients of this facility. It is edited by two persons: Joanna Chądzyńska and Izabela Opalińska. The purpose of launching this form of communication is to familiarize patients with the profile of the clinic’s operation, its departments, clinical trial prophylaxis, diagnostics, treatment methods (surgery, radio and chemotherapy, hormone therapy, immunotherapy), specialist doctors, multidisciplinary therapeutic teams that develop treatment plans for patients, telepathology – i.e., information systems in medicine, healthy lifestyle and nutrition, psycho-oncology, scientific conferences and symposia, nursing care, rehabilitation, patients’ rights. It performs a role of the friend-guide to people who are often startled by the diagnosis. The magazine presents interviews with famous people from the cultural and scientific world who have been cured or who are undergoing treatment, including medical doctors, encouraging readers to conduct preventive examinations and to be optimistic about their treatment. The main goal is to familiarise patients with the fear of illness that often results from ignorance. Since March 2020, topics related to the Covid -19 pandemic concern preventive measures, such as vaccination against the virus, and possible complications after the disease.

Keywords: Amicus 2015–2021, quarterly, Świętokrzyskie Center of Oncology, Kielce, Joanna Chądzyńska, Izabela Opalińska

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.11

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 205-232/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Jan Kochanowski University of Kielce (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego