Biznes Klub Malowany Szminką. Działalność, wsparcie, przedsiębiorczość kobiet1

Abstrakt:
Biznes Klub Malowany Szminką, który działał w latach 2014–2021, był kobiecą organizacją non profit mającą na celu zrzeszenie przedsiębiorczych kobiet z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Jego założycielki i pomysłodawczynie – Małgorzata Kołosowska i Beata Tokarska-Wójcik ‒ postawiły sobie za cel stworzenie środowiska skupiającego aktywne zawodowo kobiety, by wzajemnie się inspirować i wspomagać wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym. Głównymi celami Klubu były propagowanie idei przedsiębiorczości oraz działalność charytatywna. Klub był elitarny i zamknięty. Niniejszy artykuł ukazuje specyficzny fenomen Biznes Klubu Malowanego Szminką na skalę województwa świętokrzyskiego i kraju.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: kobiety w biznesie, organizacje kobiece, Biznes Klub Malowany Szminką, Małgorzata Kołosowska, Beata Tokarska-Wójcik, Kielce, region świętokrzyski, XXI w.

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.12

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 235-262/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Agata Chrobot, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
Business Club Painted with Lipstick. Activity, Support, Entrepreneurship of Women

Abstract:
The Business Club Painted with Lipstick, which operated in the years 2014–2021, was a women’s non-profit organization aimed at associating entrepreneurial women from Kielce and the Świętokrzyskie Voivodeship. Its founders and originators – Małgorzata Kołosowska and Beata Tokarska-Wójcik ‒ set for themselves the goal of creating an environment that brings together professionally active women to inspire each other and support each other with knowledge and professional experience. The main goals of the club were also to promote the idea of entrepreneurship and charity. The club was elite and closed. This article aims to present the specific phenomenon of the Business Club Painted with Lipstick on the Świętokrzyskie and national scale.

Keywords: women in business, women’s organizations, The Business Club Painted with Lipstick, Małgorzata Kołosowska, Beata Tokarska-Wójcik, Kielce, Świętokrzyskie Voivodeship, XXI century

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.12

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 235-262/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Agata Chrobot, Jan Kochanowski University of Kielce (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego