Czy choroba jest kobietą? – o językowym obrazie wybranych dolegliwości (rozważania na podstawie tekstów polskiego folkloru)1

Abstrakt:
Autorka koncentruje się na przedstawieniu utrwalonych w polskiej kulturze ludowej wyobrażeń choroby. Przywołuje różnorodne dane językowe (od nazw po teksty) poświadczające ślady dawnych wierzeń dotyczących postrzegania poszczególnych dolegliwości na podobieństwo żywych istot, zwłaszcza kobiet. Wskazuje również podstawowe przyczyny antropomorfizowania chorób.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: polska kultura ludowa, etnolingwistyka, językowy obraz świata, choroba, kobieta

Opublikowany: 27 czerwca 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.10

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 14 (1), 223-239/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Marzena Marczewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Is the Disease a Woman? – about the Linguistic Image of Selected Ailments (Considerations Based on the Texts of Polish Folklore)

Abstract:
The author focuses on presenting the linguistic images of the disease established in Polish folk culture. She analyzes various linguistic data (from names to texts) that testify to traces of old beliefs regarding the perception of individual ailments as living beings, especially women. The article also discusses the primary causes of the disease anthropomorphization.

Keywords: Polish folk culture, ethnolinguistics, linguistic worldview, disease, woman

Published: 27 June 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.01.14.10

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 14 (1), 223-239/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Marzena Marczewska (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego