Trendy w modzie „robotniczej” w Polskiej Kronice Filmowej
1

Abstrakt:
Polska Kronika Filmowa jest doskonałym źródłem wiedzy na temat życia w okresie PRL-u. Kronika pełniąca rolę medium propagandowego w emitowanych wydaniach przemycała wytyczne przekazane jej twórcom w okólnikach zawierających instrukcje i wytyczne cenzorskie. W przypadku kwestii modowych było to usunięcie wszelkich elementów niezwiązanych z Polską socjalistyczną (w tym tych wynikających z polskiej tożsamości narodowej), promowanie cech takich jak prostota, skromność, praktyczność oraz negowanie i zwalczanie wszelkiej ekstrawagancji, przejawów nonkonformizmu, a także chęci wyrażenia własnego „ja” poprzez dobór ubioru. Artykuł stanowi przegląd tematyki modowej podnoszonej na łamach Kroniki w odniesieniu do mody zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Analizie poddane zostały wydania odnoszące się stricte do tematyki modowej, ale też te ukazujące życie codzienne Polaków, a co za tym idzie, prezentujące ich styl ubioru zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym.

1 Publikacja przygotowana/dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Jest wynikiem udziału w projekcie „Ośrodek Badań Historii Kobiet – kontynuacja”.

Słowa kluczowe: Polska Kronika Filmowa, moda, moda w PRL

Opublikowany: 15 grudnia 2023 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.07

Sposób cytowania: CNISK, 2023, nr 15 (2), 123-140/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Studiów Kobiecych (Polska)
Trends in ‘Working-Class’ Fashion in the Polish Film Chronicle

Abstract:
The Polish Chronicle is an excellent source of knowledge about life during the Polish People’s Republic. As a propaganda medium, the chronicle smuggled in broadcast editions the guidelines given to it in circulars containing censorship instructions and guidelines. In the case of fashion matters, this was the removal of all elements unrelated to socialist Poland (including those stemming from Polish national identity), the promotion of qualities such as simplicity, modesty, practicality, as well as the negation and elimination of all extravagance, manifestations of non-conformism and the desire to express one’s ‘self’ through the choice of clothing. The article provides an overview of the fashion issues brought up in the pages of the Chronicle in relation to both national and international fashion. The analysis covers both the editions relating strictly to fashion, but also those showing the everyday life of Poles, and therefore presenting their style of dress both at work and in leisure time.

Keywords: Polish Film Chronicle, fashion, fashion in the PRL

Published: 15 December 2023

DOI: 10.15290/cnisk.2023.02.15.07

Cite this article as: CNISK, 2023, vol. 15 (2), 123-140/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Kowalska, University of Bialystok / Institute of Women’s Studies (Poland)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego